Groningen rondom St. Bonifatius

1939

Article

 

Groningen rondom St. Bonifatius

[1]

Zondag 2 Juli wordt in de kerken van Groningen, één uitgezonderd, waar dit om bepaalde redenen eerst 9 Juli kan, gepreekt over de Broederschap van Sint Bonifatius. Een Pater Augustijn, twee Paters Carmelieten en twee Paters Minderbroeders komen er spreken over de verering van den groten Apostel van deze streken, die zijn leven eindigde met er voor te sterven. Want Groningen is de grote stad, die het voorbeeld moet geven. Groningen is de centrale stad, van welker houding invloed uitgaat op de noordelijke provinciën.

Het is niet, omdat St. Bonifatius er niet zou worden vereerd.

Wij weten, dat er jaarlijks velen uit Groningen naar Dokkum gaan, zelfs te voet, anderen met de fietsbedevaart, weer anderen ter gelegenheid van de grote nationale, dit jaar op 17 Juli.

Maar hoe mooi dit is, het is toch eigenlijk niet genoeg.

Daaraan kunnen uiteraard betrekkelijk weinigen meedoen.

En toch, waar het hier den groten Apostel van ons Noorden geldt, moest het een algemene hulde zijn, die Bonifatius van Groningen te beurt valt.

Vooral in deze tijd, nu wij Katholieken uit de verwarring rondom ons wel tot dankbare erkenning van onze uitverkiezing moeten komen, moeten wij die dankbaarheid tonen door hulde te brengen aan dengene, die in Gods hand het grote werktuig was om ons tot dat H. Geloof te brengen.

In die hulde moeten wij één zijn.

En daarom is er een Broederschap gesticht.

Met geen andere reden dan om ons te verenigen in een grote, toch maar weinig van ons vragende gemeenschap, die ons tezamen brengt en tezamen houdt in de verering van hem, aan wien wij vereniging verschuldigd zijn.

Het is heel mooi, dat te Dokkum het schitterende Bonifatiusheiligdom is gebouwd, de kerk er is gerestaureerd. Het is heel mooi, dat daar de stenen spreken. Maar belangrijker is het, dat de harten spreken en warm worden van liefde en verering voor St. Bonifatius.

Het is heel mooi, dat enkelen elk jaar opgaan naar dit heiligdom tot het brengen van een openbare hulde in aller naam. Maar het is beter en van veel meer waarde, dat hij door allen in een dagelijks schietgebed wordt herdacht, dat men hem een plaatsje inruimt in zijn hart, dat men zich in een voortdurende verering van dezen groten Apostel verenigt.

En daarom deze breed opgezette en luid klinkende oproep om allen lid te worden van de Sint Bonifatius Broederschap, welke zich ten doel stelt, haar leden in een dagelijks schietgebed hulde aan Sint Bonifatius te doen brengen en door het geven van een allerkleinst offertje bij te dragen tot een steeds verdere verspreiding van zijn verering.

De overleden Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Jansen, die zoveel deed voor de wederopbloei van deze godsvrucht, omdat hij er de waarborg in zag van het behoud van het geloof in deze streken, stelde zijn Bisdom in het teken van de Sint Bonifatius-verering. Hij wilde zijn apostolisch werk verrichten in nauwe aansluiting aan dat van zijn groten voorganger in het Apostolaat. Wij moeten allen Apostelen zijn. Maar laten we ons dan ook allen aansluiten bij de Broederschap, die zijn vereerders verenigt om met hem en onder zijn bescherming het geloof te bewaren en te versterken in onszelf en in anderen.

Laat Groningen zich Zondag in zo grote getale daarbij aansluiten, dat het een ereplaats inneemt, gelijk het op zoveel ander gebied op de eerste plaats is gesteld.

“Groningen rondom Sint Bonifatius”.

Prof. Dr. Titus Brandsma, O.Carm.

 


  1. Published in: Ons Noorden, 30 June 1939, p. 1.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024