Friezen, omhoog

Dutch translation of Friezen, omheech by Jan K.H. van der Meer   Friezen, omhoog [1] In ons lage Friese land, op het weiland vooral, kennen wijRead More

Friezen, omheech

1936 Speech (Frisian) Friezen, omheech [1] Yn ús lege Fryske lân, oppe greide foaral kinne wy as in ding fen stille bekoorlikens it sjongend omheechRead More

Roomske Blydskip

1921 Article   Roomske Blydskip [1] It is sa treasteleas yn ‘e wrâld. It klaget en skriemt om ús hinne en wy fiele ús netRead More

Roomse Blijdschap

Dutch translation of ‘Roomske Blydskip‘ by Jan K.H. van der Meer   Roomse Blijdschap [1] Het is zo troosteloos in de wereld. Er wordt geklaagdRead More